5. Energy Manufacturing

تولید انرژی

● اندازه گیری دقیق دما

دقت اندازه گیری دما تا 2± درجه سانتیگراد با دامنه وسیع، قابل استفاده در طراحی صنعتی و انرژی

● تحلیل هوشمند

تجزیه و تحلیل چند بعدی بر روی داده های مختلف از جمله تصاویر و دما بر اساس تصاویر طیف دوگانه و تغییرات دما انجام شده است.

● گزارش دمای هوشمند

ارائه دقیق و واضح گزارش داده ها.گزارش صادرات پشتیبانی می شود، مناسب برای ضبط و ردیابی

● حالت های عملکردی

اندازه گیری دمای نقطه، خط و منطقه، مقایسه دمای تمام صفحه، صرفه جویی در کالیبراسیون دستی و عملکرد ساده

● پیش اخطار

زنگ آنلاین 24 ساعته در زمان واقعی امکان هشدار زودهنگام برای کاهش ضرر را فراهم می کند

5.1 Energy Manufacturing
5.2 Energy Manufacturing