1. Intelligent Traffic

ترافیک هوشمند

● همه روزه و همه آب و هوا

قابل اطمینان در شرایط آب و هوایی شدید (باران، مه، برف، شن و گرد و غبار)

● اندازه گیری دما

اندازه‌گیری دمای بی‌درنگ و هشدار اولیه برای خطوط انتقال در امتداد راه‌آهن/جاده‌ها

● حفاظت موثر

پیشگیری از حریق و تشخیص نشت در تونل ها

● الگوریتم ثبت اختراع

ساخته شده در الگوریتم تجزیه و تحلیل هوشمند برای اندازه گیری محدوده وسیع تر

1.1 Intelligent Traffic
1.2 Intelligent Traffic
1.3 Intelligent Traffic
1.4 Intelligent Traffic